Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลประกวดแข่งขันการออกแบบโลโก้และฉลากผลิตภัณฑ์น้ำดื่มรัตนา
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  09-12-2562

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ตามที่มีการรับสมัคร โครงการประกวดแข่งขันการออกแบบโลโก้และฉลากผลิตภัณฑ์น้ำดื่มรัตนา ประเภทนักศึกษา และประกาศผลรางวัล ในวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดี และขอชื่นชมนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ได้รับรางวัลในโครงการประกวดแข่งขันการออกแบบโลโก้และฉลากผลิตภัณฑ์น้ำดื่มรัตนา ประเภทนักศึกษา โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นายอาคม หาสุข ชนะเลิศอันดับ 1
2. นางสาวนิจวิภา พลแสง รองชนะเลิศอันดับ 1
3. นายสุวัฒน์ ศรีคำมูล รองชนะเลิศอันดับ 2
4. นายจักรกริช ศรีวิพันธ์ ชมเชย
5. นายณัฐพล มาตรจุฬา ชมเชย  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
   รับสมัครและคัดเลือกบุุคลผู้ขอรับทุนการศึกษา “โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้ที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน” 
     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลประกวดแข่งขันการออกแบบโลโก้และฉลากผลิตภัณฑ์น้ำดื่มรัตนา
     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลประกวดแข่งขันการออกแบบโลโก้และฉลากผลิตภัณฑ์น้ำดื่มรัตนา

      รับสมัครและคัดเลือกบุุคลผู้ขอรับทุนการศึกษา “โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้ที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน”
      รับสมัครและคัดเลือกบุุคลผู้ขอรับทุนการศึกษา “โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้ที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน” 

งานคลัง
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :งานคลัง